הסכם רמת שירות

על ידי כניסה, חיבור, גישה או שימוש באתר ו/או בחשבון ו/או שימוש בכל אחד מהמוצרים והשירותים, אתה מאשר שקראת והבנת את ההוראות הבאות של זמינות רמת שירות זו ואתה מסכים להיות מחויב אותם ולציית לכל ההוראות הללו לגבי השימוש שלך באתר, בחשבון ובמוצרים והשירותים ואתה מאשר ומסכים ש-SLA זה מהווה חוזה משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין יוגטה לבינך.

אם אינך מסכים להסכם הסכם זה, נא לא להיכנס, להתחבר, לגשת או להשתמש באתר, בחשבון ו/או בכל אחד מהמוצרים והשירותים.

הלקוח מודע לחלוטין ומכיר בכך שלמרות שהמוצרים והשירותים פעילים וזמינים לפחות 99.9% מהזמן, עדיין יש חלק מהמוצרים והשירותים, מסיבות שונות ומרובות, שאולי אינו מסופק בחינם וברור. של הפרעות וחוסר ביצועים, בכל עת.

1. הגדרות. ההגדרות הבאות יחולו על SLA זה:

א "שנת שירות" פירושה תקופה של 12 חודשים שבמהלכה סיפקה יוגטה ללקוח את שירות SLA הרלוונטי.

B."99.9%" פירושו אי-זמינות פוטנציאלית של כל אחד משירותי SLA למשך תקופה מצטברת של 8 שעות בכל שנת שירות.

2. שירותי SLA – . SLA זה יחול על המוצרים והשירותים של החברה כפי שמתוארים בתנאי השימוש של החברה הזמינים בכתובת: www.Yogeta.com ("שירותי SLA")

3. סכום החזר

במקרה שבו יוגטה לא תעמוד בערבות כזו לזמינות השירות כמפורט בסעיף 2 לעיל, יוגטה תשקול, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וכפעולה של תום לב, להחזיר או לזכות את הלקוח בסכום הנמוך ביותר. (א) $5,000 או (ב) סכום השווה לחודש חיוב אחד.

4. זכאות להחזר ברמת השירות

על מנת שהלקוח יהיה זכאי לקבל החזר כספי כלשהו במסגרת SLA זה, על הלקוח לפעול ולציית כדלקמן:

א. שלח את תמיכת הלקוחות של Yogeta עם תביעה בכתב לגבי כל אירוע שלדעתו חל החזר כספי ("התביעה"). יש להגיש את התביעה בתוך 14 יום מהתרחשות תקרית כאמור.

B. הלקוח חייב לספק לתמיכת הלקוחות של Yogeta את כל הפרטים הרלוונטיים לגבי התביעה, לרבות, ללא הגבלה, תיאור מפורט של התקרית, משך התקרית, חשבונות האחסון המושפעים וכל ניסיון שנעשה על ידי הלקוח לפתור את הבעיה תַקרִית.

C.Yogeta תבחן ותקדיש כל תביעה בזהירות מירבית. בכל מקרה שבו יוגטה תוך שימוש בשיקול דעתה הבלעדי והבלעדי תקבל את תביעת הלקוח, אזי יינתן ההחזר הרלוונטי, בכפוף להוראות SLA זה.

5. אי הכללות ל-SLA

הלקוח לא יקבל כל החזר או זיכוי במסגרת SLA זה בקשר לכל כישלון של Yogeta לספק את שירות SLA שנגרם על ידי:

א. נסיבות שאינן בשליטתה של יוגטה, לרבות, ללא הגבלה, פעולות של כוח עליון (כהגדרתן להלן), מעשים או מחדלים של צד שלישי שאינו מעורב או מורשה על ידי יוגטה.

ב. חוסר זמינות, הפרעה או עיכוב בתקשורת מחוץ לשליטתה של יוגטה.

ג. כשל או עיכוב של שירותים או תוכנה של צד שלישי.

ד. גיבוי קובץ פגום.

ה. אי ציות של הלקוח לכל המלצות ו/או הנחיות של יוגטה בנוגע לנושאים הנוגעים לשירותי SLA ו/או לבצע, בהתאם להמלצות ו/או ההנחיות של יוגטה, שיפורים ו/או עדכונים במשאבי הלקוח, לרבות, ללא הגבלה. , למערכת, לחומרה ולתוכנה של הלקוח.

ו. דפוסי שימוש או תעבורה החורגים מפרמטרי הביצועים הסבירים של התקנה ספציפית ללקוחות.

ז. השבתה הנגרמת עקב תחזוקה מתוזמנת, כאשר הודעה מוקדמת של לפחות 7 ימים ניתנת על ידי יוגטה.

ח. השבתה הנגרמת כתוצאה מכל הפסקה או הפסקה של קישוריות או תשתית לרשת.

I. השבתה הנגרמת עקב תחזוקה חירום, כאשר יוגטה מספקת התראה של לפחות 24 שעות.

J. בעיות DNS מחוץ לשליטתה הישירה של יוגטה.

ק. הפרות SLA כוזבות שדווחו כתוצאה מהפסקות או שגיאות של כל מערכת מדידה של Yogeta.

ל. מעשה או מחדל של הלקוח, לרבות, ללא הגבלה, כל רשלנות, התנהגות בלתי הולמת מכוונת, או שימוש בשירותי SLA תוך הפרה של התנאים ו/או כל חוק החל.

מ.לפי שיקול דעתה הבלעדי של יוגטה ומכל סיבה שהיא.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יוגטה תציע החזר או זיכוי ברמת השירות רק במקרה של ביצועים חסרים מצידה של יוגטה בלבד, בהתאם לתנאים וההגבלות של התנאים והסכם רמת שירות זה, ולא תהיה אחראית ולא תציע כל החזר או זיכוי. בכל מקרה של ביצועים לקויים של צד שלישי כלשהו, לרבות, ללא הגבלה, גורמים מחוץ לשליטה סבירה, הימנעות מיישום הוראות ושינויים של יוגטה ומעשים או מחדלים של הלקוח או כל אחד מעובדי הלקוח, הסוכנים, הקבלנים, הספקים או כל אדם אחר בשם הלקוח.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולמען הסר ספק, הסכם רמת שירות זה אינו מכסה כל חוסר זמינות, זמינות חלקית, חוסר תחולה ו/או תקלה של שירותי ה-SLA, הנגזרת ו/או כתוצאה מפעולות, מחדלים או תקלות כלשהן של צדדים שלישיים, לרבות ללא הגבלה, כל ספקי רשת ותקשורת, ספקי תשתית, ספקי שירותי ענן וספקי חומרה.

הסכם רמת שירות זה וכל אחת מההוראות להלן יפסיקו להיות תקפים ויפקעו באופן מיידי אם הוראות אלו מנוגדות להוראות שיוגטה מחויבת להן במסגרת הסכמי הסכם רמת שירות המבוצעים על ידי יוגטה וכל אחד מהספקים של יוגטה.

הסכם רמת שירות זה וכל אחת מההוראות להלן יפסיקו להיות תקפים ויפקעו באופן מיידי אם הוראות אלו מנוגדות להוראות שיוגטה מחויבת להן במסגרת הסכמי הסכם רמת שירות המבוצעים על ידי יוגטה וכל אחד מהספקים של יוגטה.

כדי להסיר כל ספק ולמרות כל האמור לעיל, יוגטה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל תביעה להחזר או אשראי ללקוח במסגרת SLA זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של יוגטה ומכל סיבה שהיא.

6. כוח עליון

אף אחד מהצדדים לא יישא בשום מקרה באחריות כלפי הצד השני או כלפי אחרים בגין הפסדים או נזקים שנגרמו עקב אי ביצוע, או עיכוב בביצוע, של התחייבויותיהם על פי הסכם רמת שירות זה, ככל שהדבר נבע מ. נסיבות העומדות בכוח עליון, לרבות, בין היתר, שביתות, התפרעויות, שריפות, שיטפונות, מלחמה, התקפות טרור, הוריקנים, רעידות אדמה, סופות רוח, מעשי אלוהים ומעשי המדינה או הרשויות הציבוריות, או סיבות אחרות שאינן בשליטה הסבירה. של הצד המושפע מכך.

7. שונות

א. דיני מדינת ישראל, יחולו על הצד"ל ומקום השיפוט הבלעדי והבלעדי בכל עניין הנובע מהצד"ל או בקשר אליו יהיו בתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.

ב. שום כישלון, עיכוב בסובלנות של מי מהצדדים בהפעלת כל סמכות או זכות לפי הסכם זה לא יגביל או יצמצם בשום אופן את הזכויות והסמכויות של צד כזה על פי ה-SLA, או יפעל כוויתור על כל הפרה או אי ביצוע של כל אחד מהצדדים בתנאים כלשהם. של התנאים של זה.

ג. הלקוח אינו רשאי להמחות או להאציל אף אחת מזכויותיו, מחובותיו או התחייבויותיו במסגרת SLA לצד שלישי כלשהו ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש של Yogeta, וכל הקצאה או האצלה בלתי מורשית תהיה בטלה ומבוטלת. יוגטה רשאית להקצות את ה-SLA ללא צורך בהסכמה כלשהי, אלא בהודעה ללקוח.

ד. במקרה שייקבע על פי כל חוק חל כי הוראה מסוימת שנקבעה ב-SLA אינה תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, קביעה כזו לא תשפיע על שאר ההוראות של SLA.

ה. המבוא ל-SLA מהווה חלק אינטגרלי ובלתי ניתן לחלוקה ממנו.